هیچ وقت به رؤیای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارن...- کانال آکابانو

هیچ وقت به رؤیای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند ؛ هیچ چیز ندارند. @akabano

لايک انتشار در تلگرام