🏴 امام خمینی (ره): مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. ...- کانال آکابانو

🏴 امام خمینی (ره): مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. ♦️" بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است." ـ جنجالی|محرمانه|بدون سانسور: @akabano

لايک انتشار در تلگرام