جروبحث که میکنید مواظب ولومِ صدایتان باشید ازیک حد...- کانال آکابانو

جروبحث که میکنید مواظب ولومِ صدایتان باشید ازیک حد...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

جروبحث که میکنید مواظب ولومِ صدایتان باشید ازیک حدی که بلندترشود میزنددل وهمه چیزطرفتان رامی شکند بعدازبلندای مژه اش سرمیخوریدتوی چشمش وکمی بعدپرت میشوید پایین مواظب دلها باشیم @akabano

لايک انتشار در تلگرام