هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد اما آدمی ست دیگر همی...- کانال آکابانو

هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد اما آدمی ست دیگر همیشه منتظر می ماند ... @akabano 🌸

لايک انتشار در تلگرام