⚜به هوای حرمش می‌گذرد ايامم ⚜كوه دردم كه كند نام ...- کانال آکابانو

⚜به هوای حرمش می‌گذرد ايامم ⚜كوه دردم كه كند نام رضا آرامم 💯 @akabano

لايک انتشار در تلگرام