درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت درزدن داشته...- کانال آکابانو

درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت درزدن داشته باشند. جسارت داشته باش با امید با عشق بامحبت با تلاش در بزن حتما درها گشوده خواهند شد به سوی روشنایی زندگیتون پراز امید 🚒 @akabano 🚒

لايک انتشار در تلگرام